Vedtægter for Fladså Tennis

§ 1. Navn
1.1. 
Foreningens navn er Fladså Tennis.

1.2.

Foreningen er stiftet den 9. marts 1982.


§ 2. Formål
Foreningens formål er gennem tennis, og andet kulturelt virke, at styrke det frivillige foreningsarbejde og folkesundheden, samt at fremme den folkelige oplysning.


§ 3. Hjemsted
Foreningen er hjemmehørende i Næstved Kommune.


§ 4. Tilhørsforhold
Foreningen er medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) gennem DGI Storstrømmen.


§ 5. Medlemsforhold
5.1.
Som medlemmer kan optages alle personer, der kan tilslutte sig foreningens     vedtægter.
5.2. 
Ved optagelse skal oplyses navn, fødselsår, telefonnummer, e-mailadresse og bopæl til foreningens kasserer.
5.3. 
Medlemmer er underkastet de af foreningen godkendte vedtægter samt øvrige retningslinjer og aftaler.
5.4. 
Medlemmer kan ikke optages, hvis der foreligger uafklarede forhold til andre foreninger eller anden motiveret begrundelse.
5.5. 
Ingen kan betragte sig som medlem, med dertil hørende rettigheder, før det første kontingent er betalt.
5.6. 
Foreningens medlemmer har ikke, udover deres kontingent, nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen.
5.7. 
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af formue eller økonomisk udbytte af nogen art.
5.8. 
Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis denne modarbejder foreningens interesser, ved ukorrekt opførsel, såvel udenfor som på idrætspladsen, skader foreningens navn og rygte, eller har gjort sig skyldig i brud på, hvad der efter almindelig opfattelse regnes for hæderlig eller sømmelig optræden.
5.9. 
Eksklusion kan kun finde sted, efter at vedkommende er givet mulighed for at afgive forklaring til bestyrelsen og føre eventuelle vidner, inden for en af bestyrelsen fastsat frist.


§ 6. Foreningens ledelse
6.1. 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer.
6.2. 
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling således: Ulige år: formand og 2 menige bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. Lige år: Kasserer og 1 menigt bestyrelsesmedlem samt 1 suppleant.
6.3. 
Valg af 2 revisorer der skiftevis afgår hvert andet år.
6.4. 
Valg af 2 revisorsuppleanter der skiftevis afgår hvert andet år.
6.5. 
Alle valg gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.
6.6. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
6.7. 
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper.
6.8. 
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov.
6.9. 
Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.
6.10. 
Sekretæren udarbejder dagsorden i samarbejde med formanden, som tilstilles bestyrelsesmedlemmerne senest 7 dage før mødets afholdelse. Formanden leder møderne. Formanden repræsenterer foreningen udadtil i og overfor såvel idrætslige forsamlinger som kommunale myndigheder og presse.
6.11. 
Ved formandens forfald i ovennævnte beslutter bestyrelsen, hvem der skal overtage opgaverne.
6.12. 
Sekretæren udarbejder et beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne.

6.13. 

Kassereren fører medlemskartotek, regnskab, opkræver kontingent samt øvrige gebyrer. Ind- og udmeldelse sker alene til kassereren.
6.14.
Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån.
6.15. 
Bestyrelsen fastsætter ordensreglement for benyttelse af klubhus, det udendørs anlæg og banerne.
6.16. 
Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer.


§ 7. Generalforsamling
7.1. 
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
7.2. 
Den ordinære generalforsamling afholdes i februar og indkaldes med mindst 14 dages varsel til medlemmernes e-mailadresse, og ved opslag på hjemmesiden og sociale medier.
7.3. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal             stemmeberettigede medlemmer.
7.4.
Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg i henhold til vedtægternes § 6
7. Eventuelt
7.5. 
Stemmeberettigede er alle betalende aktive medlemmer over 14 år.
7.6. 
Valgbare til bestyrelsen er alle betalende medlemmer over 14 år.
7.7. 
Personer under 18 år kan ikke vælges til formand og kasserer.
7.8. 
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og ikke ved fuldmagt.
7.9. 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
7.10. 
Alle afgørelser, med undtagelse af vedtægtsændringer og foreningens opløsning, træffes ved relativt flertal.
7.11. 
Afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre blot et medlem kræver skriftlig afstemning.
7.12. 
Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke.


§ 8. Ekstraordinær generalforsamling
8.1. 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 15 procent af medlemmerne fremsætter et skriftligt begrundet ønske, eller når bestyrelsen finder det nødvendigt.
8.2. 
Ønske om ekstraordinær generalforsamling skal fremsendes til foreningens formand med angivelse af dagsorden.
8.3. 
Indkaldelse sker efter samme regler som til ordinær generalforsamling.


§ 9. Regnskab og revision
9.1. 
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Kassereren fremlægger hvert kvartal en skriftlig økonomisk status til bestyrelsen.
9.2. 
Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn i løbet af året.
9.3.
Kassereren udfærdiger og fremlægger årsregnskabet for foreningens revisorer så betids at det reviderede regnskab foreligger til bestyrelsens orientering forud for den følgende generalforsamling.

 

§ 10. Kontingent
10.1. 
Bestyrelsen fastsætter kontingent og øvrige gebyrer.


§ 11. Tegningsret
11.1. 
Foreningen tegnes af formanden. Fuldmagter kræver for at være gyldige, underskrift af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.
11.2. 
Foreningens bestyrelse, og de enkelte medlemmer, hæfter ikke personligt for de lovligt indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.


§ 12. Vedtægtsændringer
12.1. 
Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringen.


§ 13. Opløsning
13.1.
Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum.
13.2. 
Vedtagelsen skal ske ved, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for opløsningen.
13.3. 
I tilfælde af foreningens ophør, overgår en eventuel formue, rekvisitter, baneanlæg og klubhus til idrætslige formål omkring Lov Stadion. Kan dette ikke lade sig gøre, skal tennissporten i kommunen tilgodeses efter aftale med Næstved Kommune.

****
Vedtaget på ordinær generalforsamling den 24. februar 2019 i klubhuset på Lov Stadion.
 
Signeret  Helmer Jakobsen, Dirigent      

Signeret  Marianne Birkekær, Formand                                              

 

Del siden